Shipping Policy

Standard Elevator Systems (SES) standardowo dostarcza produkty na zasadach FOB Shanghai, China

Zmiana lub rezygnacja z zamówienia:

a. Zamówienie nie może być zmienione lub odwołane po trzech dniach roboczych od jego złożenia.

b. Żadne zamówienie nie może być zmienione lub odwołane w momencie wysyłki towaru do klienta. Standard Elevator Systems (SES) będzie domagać się zapłaty za całą należność na fakturze.

MOZLIWOSCI ODBIORU TOWARU:

1. Odbiór własny:

W przypadku odbiorów własnym transportem Standard Elevator Systems (SES) zastrzega sobie poniższe zasady:

c. Klient będzie poinformowany jeden tydzień przed wyprodukowaniem/ dostarczeniem towaru do magazynu o konieczności odbioru zamówionych produktów. Po wyprodukowaniu / dostarczeniu do magazynku klient niezwłocznie odbierze towar.

d. W przypadku braku odbioru towaru w przeciągu trzech dni roboczych / Standard Elevator Systems ma prawo wysłać towar do klienta obciążając go kosztami transportu.

e. „Drop Shipment”: klient odbierze z wyznaczonej lokalizacji spedytora Standard Elevator Systems. Wszystkie przesyłki wysyłane będą podlegały opłacie za wysyłkę Standard Elevator Systems. Standard Elevator Systems będzie wymagać następujących informacji w momencie składania zamówienia: Adres e-mail i numer telefonu osoby wysyłającej (osoba odpowiedzialna za wysłanie przewoźnika w celu odebrania zamówienia) Adres e-mail i numer telefonu dla agenta celnego (musi to być osoba fizyczna, a nie ogólna skrzynka pocztowa) Identyfikator podatkowy klienta Spedytor Standard Elevator Systems wcześniej powiadomi osobę wysyłającą o dostępnej dacie odbioru. Klient musi odebrać w ciągu 2 dni od dostępnej daty odbioru. Wszystkie dodatkowe koszty związane z opóźnieniem odbioru zostaną naliczone klientowi.

2. Transport za pośrednictwem Standard Elevator Systems:

 1. Klient zgadza się na pośrednictwo Standard Elevator Systems w transporcie w korespondencji mailowej lub listownej.

 2. Klient zgadza się na oszacowane koszty transportu i płaci za nie zgodnie z wystawiona fakturą VAT i zgodnie z umowami dotyczącego danego zamówienia.

 3. Klient jest na bieżąco lub na prośbę informowany o statusie przesyłki.

 4. Zasadniczo klient nie może zmieniać adresu dostawy, ale jeżeli zaistnieje logistyczna i w granicach wyceny możliwość to dopuszcza się zmiany adresu dostawy. Wszelkie wyższe koszty z tym związane ponosi klient.

 5. Klient ponosi wszelkie koszty związane z opóźnieniem odprawy celnej (w tym magazynowanie towaru) jeżeli to po jego stronie zaistniało zwolnienie/wstrzymanie procedury odprawy (brak odpowiednich zezwoleń, nadanych numerów identyfikacyjnych, innych na które Standard Elevator System nie ma wpływu

 6. Przyjęcie towaru: Towar przyjąć może jedynie wyznaczona osoba do odbioru która na podstawie wstępnych oględzin podpisze protokół odbioru (Bill of Lading lub BOL) z uwagami lub bez uwag. W przypadku uwag należy procedować jak poniżej:

Uszkodzenia przesyłek. Po otrzymaniu przesyłki klient w obecności osoby dostarczającej zobowiązany jest zgłosić wszystkie widoczne wady I uszkodzenia przesyłki.

 1. Standard Elevator Systems nie odpowiada za uszkodzenia transportów własnych klienta.

  1. Braki towaru: Klient powinien sprawdzić czy wszystkie deklarowane ilości są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku braków powinien je wskazać na liście pakowej (Packing List). Wszelkie braki towaru winno być zgłoszone do 10 dni po odbiorze towaru.

  2. Uszkodzenie opakowań towaru: W przypadku odbioru towaru którego opakowania są wizualnie uszkodzone należy to zgłosić przy dostarczającym starając się w miarę możliwości najlepiej udokumentować uszkodzenia potwierdzone podpisem dostarczającego. W przypadkach tych można otworzyć opakowania / skrzynie dla lepszej oceny uszkodzeń (większość uszkodzeń opakowań nie ma wpływu na funkcjonalność towaru). Klient może przyjąć towar z uwagami lub odmówić przyjęcia. W tym celu należy dokonać odpowiednich zapisów na BOL przed jego podpisaniem.

  3. Uszkodzenia towaru: W przypadku uszkodzenia towaru klient może odmówić odbioru raportując zniszczenia

   1. W przypadku odmowy odbioru, należy niezwłocznie poinformować Standard Elevator Systems w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej. Standard Elevator Systems powinien mieć możliwość inspekcji uszkodzonego towaru w obecności dostawcy I odbierającego. Wady, które nie wpływają negatywnie na obsługę / funkcjonalność urządzenia, nie stanowią powodu do odrzucenia. TDI ma prawo do wymiany w rozsądnym terminie dowolnego produktu lub produktów, które jego zdaniem nie są zgodne z zamówieniem. Roszczenia nie będą uwzględniane w przypadku produktów uszkodzonych przez klienta. Wydatki poniesione w związku z roszczeniami, za które Standard Elevator Systems (SES) nie ponosi odpowiedzialności, obciążają klienta.

   2. W przypadku akceptacji odbioru uszkodzonych elementów koniecznym jest aby obie kopie BOL – odbiorcy oraz osoby dostarczającej – były opisane jako „Towar uszkodzony”. Kopia dokumentu z odpowiednią adnotacją jest dowodem, że towar został uszkodzony w transporcie i stanowi podstawę do dalszych dochodzeń i powinien być odpowiednio przechowywany i zabezpieczony u klienta. Konieczne jest również maksymalnie dokładne udokumentowanie uszkodzeń w obecności dostawcy robiąc zdjęcia I opisując uszkodzenia. Raport z uszkodzeń MUSI być podpisany przez dostawcę towaru, a Standard Elevator Systems musi być poinformowany o tym w ciągu 24 godzin od dostawy. Klient nie może na własną rękę przeprowadzać żadnych czynności naprawczych. Powinien zachować wszelka dokumentacje z kontroli towaru, tak aby przedstawiciel Standard Elevator Systems (SES) mogli potwierdzić wskazane uszkodzenia / braki.

   3. W przypadku drobnych uszkodzeń, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności urządzeń, Standard Elevator Systems (SES) nie jest zobowiązane do wymiany towaru na nowy, a wszelkie koszty poniesione przez klienta w celu jego wymiany przed potwierdzeniem ze strony Standard Elevator Systems (SES) nie będą zwrócone

 2. Drukarki, błędy stenograficzne i pisarskie. Standard Elevator Systems (SES) nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarek popełnione w jakichkolwiek publikacjach i innych formach drukowanych ani w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, błędach związanych z siecią lub witryną ani za jakiekolwiek błędy stenograficzne i biurowe. Wszystkie takie błędy podlegają korekcie.

 

Standard Elevator Systems (SES) zastrzega sobie możliwość zmian w powyższej polityce bez uprzedniego informowania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat dostaw bardzo prosimy o kontakt z biurem Standard Elevator Systems (SES):

+48 530 990 029; +48 (12) 644 77 30