Warranty

WARUNKI GWARANCJI – PROSZĘ PRZECZYTAĆ:

(Uaktualniono 1 czerwca 2020)

Gwarancja – co obejmuje:

1 czerwiec 2020; Standard Elevator Systems gwarantuje niezawodność zastawów jak i poszczególnych podzespołów przez 12 miesięcy od daty dostarczenia.

Z wyjątkiem zakresu zabronionego prawem, niniejsza gwarancja stanowi jedyna gwarancję i zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, włączając gwarancję przydatności do sprzedaży i przydatności do określonego celu, lecz nie ograniczając ich do tych gwarancji.

Gwarancja – czego nie obejmuje:

1 czerwiec 2020; Gwarancja Standard Elevator Systems (SES) nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych w szczególności:

  1. powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji towaru lub jego eksploatacji w warunkach i na zasadach niezgodnych z określonymi przez producenta,

  2. Naturalnie zużywających się elementów podlegających okresowej wymianie.

  3. będących następstwem posługiwania się sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi,

  4. spowodowanych niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem, lub przechowywaniem bądź czyszczeniem albo konserwacją sprzętu, będących następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych lub termicznych,

  5. powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z zaleceniami przez producenta

  6. uszkodzeń mechanicznych

SES nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe, ekonomiczne i / lub wynikowe szkody związane w jakikolwiek sposób z instalacją, użytkowaniem, konserwacją i obsługą sprzedawanych urządzeń. W szczególności Standard Elevator Systems (SES). nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe; utratę zysków; koszty pracy; przestoje; koszty prawne; lub wszelkie inne szkody mierzalne, które wynikają lub w jakikolwiek sposób odnoszą się do instalacji, użytkowania, konserwacji i obsługi sprzedawanych urządzeń.

Procedura Reklamacji:

Reklamacje są rozpatrywane wyłącznie dla towarów, których okres gwarancyjny nie minął oraz które posiadają szczegółowy opis uszkodzenia dołączony do przesyłki. Po weryfikacji reklamacji – towar niesprawny zostaje naprawiony bądź wymieniony na nowy, natomiast towar sprawny zostaje odesłany na koszt klienta.

 

Aby zgłosić reklamację należy:

  1. Pobrać ze strony Standard Elevator Systems protokół reklamacyjny

  2. Poprawnie wypełnić i wysłać na adres biura

  3. Oczekiwać na kontakt i informacje na temat toku postepowań.

 

Przedstawiona reklamacja jest jedyna jaka oferuje SES. Żaden pracownik, agent, czy reprezentant SES w Polsce nie jest uprawniony do zmiany warunków tej gwarancji ani oferowania innych warunków gwarancji na rzecz SES.